O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 września 2007 r. o godz. 10.00  XII sesję Rady Miasta w Myszkowie.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2007 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Myszków,
 • współdziałania z gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej
 • zmian w budżecie na 2007 rok,
 • zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2007 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zmian w Załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr V/31/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2007 z późniejszymi zmianami,
 • współdziałania z Powiatem Myszkowskim, Gminą i Miastem Koziegłowy, Miastem i Gminą Żarki, Gminą Niegowa, Gminą Poraj w celu realizacji projektu pod nazwą „ e-Myszkovia” Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego,
 • uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa”,
 • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr VI/41/07 z dnia 27.03.2007r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Myszkowie.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i
  zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


 

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska