Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 30 października 2007 r. o godz. 10.00  XIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania  radnych.
8. Podjęcie uchwał :
  - w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,
  - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.,
  - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008,
  - w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/357/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
  - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków,
  - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2007-2015,
  - w sprawie przyjęcia zaktualizowanego  Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Myszkowa na lata 2005-2015,
  - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/235/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
  - w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
  -  w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa,
  -  w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa  w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
  -  w sprawie uchwalenia zmian do „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii” dla miasta Myszkowa na 2007r.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                                 Przewodnicząca 
                                                                     Rady Miasta
                                                              Urszula Motylewska