Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 listopada 2007 r. o godz. 10.00  XIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez  gminę Myszków,
  - w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,
  - w sprawie zmian w budżecie na 2007r.,
  - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  - w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
  - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”,
  -  w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa  w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
  -  w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta Myszkowa,
  -  w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta Myszkowa.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                                     Przewodnicząca
                                                                         Rady Miasta
                                                                   Urszula Motylewska