Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych prowadzonych przez Gminę Myszków


Zasady udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury,
których organizatorem jest Gmina Myszków

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Myszków, jest prowadzony zgodnie z art.14 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406)  na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz.189)
1. Rejestr miejskich instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Myszków prowadzony jest w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.miastomyszkow.pl.
2. Wpisowi do rejestru  podlegają dane określone w ww. przepisach dotyczące:
. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie
. Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie
3. Dane zawarte w Rejestrze Instytucji Kultury udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnianie danych jest bezpłatne,
2) wydawanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi             
rejestrowe instytucji wymienionych w punkcie 2.
5. Referat Promocji, Kultury i Sportu prowadzi Rejestr Instytucji Kultury, wydaje
urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wniosek taki należy złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. Wniosek - tutaj.
6. Odpis z Rejestru Instytucji Kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis wydaje się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
8. Wydanie odpisu poświadczonego za zgodność podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.16356 z późn.zm.). Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta bądź na konto 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001.