Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 18 grudnia  2007 r. o godz. 10.00  XV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza projektu budżetu na 2008 rok.
- przedstawienie opinii i wniosków Komisji,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
- dyskusja nad projektem,
- głosowanie, podjęcie uchwały w sprawie  budżetu miasta  na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2008,
- zmiany Uchwały Nr XXV/235/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
- zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Myszków,
- zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat gruntu pochodzącego z działki oznaczonej nr ewid.3242/6 położonej w Myszkowie przy ul. Wolności na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu pochodzącego z działki oznaczonej nr ewid.1500/4 położonej w Myszkowie przy ul. Rynek na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
  8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                   Przewodnicząca
                                                   Rady Miasta
                                                   Urszula Motylewska