Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 29 stycznia 2008 r. o godz. 10.00  XVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków,
- określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Myszków na rok 2008,
- zmiany uchwały Nr XLIV/383/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
- zmieniająca uchwałę Nr X/85/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie granic obszaru objętego planem,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
-  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2008r.,
- zmiany uchwały Nr II/8/06  Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w  sprawie ustalenia składów osobowych  Komisji Rady Miasta w Myszkowie.
  7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                            Przewodnicząca
                                                            Rady Miasta
                                                            Urszula Motylewska