OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26 lutego 2008 r. o godz. 10.00  XVII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr XV/133/07 Rady Miasta Myszkowa z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2008r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie zadania rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie,
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób fizycznych do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów w roku 2008,
- zmiany Uchwały Nr XVI/135/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków na rok 2008,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2008r.,
- uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2008r.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                                     Przewodnicząca
                                                                         Rady Miasta
                                                                   Urszula Motylewska