Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 20 maja 2008 r. o godz. 10.00  XX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Informacja na temat osiągnięć za 2007 rok organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta Myszkowa.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
-   zmian w budżecie na 2008 rok,
-   zmiany uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miasta Myszkowa z dnia 30 października 2007r.  w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków,
-   określenia górnych stawek opłat w 2008r. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
-  rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


 Przewodnicząca
 Rady Miasta
 Urszula Motylewska