Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2008 r. o godz. 11.00  XXII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania  radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XV/1333/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2008r. dla Starostwa powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie zadania rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie,
- uchylenia uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XV/1333/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2008r. dla Starostwa powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie zadania rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie,
- zmiany w budżecie na 2008 rok,
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- procedury uchwalania budżetu Miasta Myszkowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
- zmiany Planu Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/153/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku,
- współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
- wyrażenia zgody na oddanie w użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłód,
- wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach,
- wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska