Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 30 września 2008 r. o godz. 10.00  XXIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2008r.
6. Interpelacje i zapytania  radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- udzielenia pomocy finansowej na likwidację szkód, spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla gminy Niegowa,
- zmiany uchwały Nr XLI/357/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
- zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2008 z późniejszymi zmianami,
- zmiany uchwały z dnia 11 grudnia 2006r. Nr III/11/06 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa,
- zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach,
- zabezpieczenia środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco”
- współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                         Przewodnicząca
                                                             Rady Miasta
                                                      Urszula Motylewska