Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 2 grudnia  2008 r. o godz. 10.00  XXV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Podjęcie uchwał :
- w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok,
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXIV/208/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2008r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania,
- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Myszkowie,
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”,
- w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach,
- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów   komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r.  
- w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
- w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska