Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 24 lutego  2009 r. o godz. 10.00  XXVIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2009 rok,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Myszkowa,
- zmiany uchwały Nr XIX/169/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa oraz przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób fizycznych do demontażu 
pokryć dachowych zawierających azbest i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów w roku 2009,
- zmiany Uchwały nr XVII/152/08 Rady Miasta Myszkowa z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków,
- zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2009r.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                 Przewodnicząca Rady Miasta
                                                        Urszula Motylewska