Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 marca 2009 r. o godz. 10.00 XXIX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw za 2008 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2008 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Budżetu za 2008 r.
 8. Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście za 2008 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej za 2008 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Myszków za lata 2004-2007.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • zmiany Uchwały nr XIII/105/07 Rady Miasta Myszkowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków,
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
 • utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
 • określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
 • podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009,
 • upoważnienia Burmistrza Miasta Myszków do zawierania porozumień pomiędzy Gminą Myszków a miastem Katowice, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia
  związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego,
 • zmiany Uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miasta Myszkowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska