Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 5 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00 XXXII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
  4. Podjęcie następujących uchwał:
  1. Uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
  2. Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/242/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  3. Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Myszkowa etap I i II".
  4. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum Miasta Myszkowa" przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005 r.
  1. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska