WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/16 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Myszków 
z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/402/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Myszkowa ogłosił konsultacje społeczne w powyższej sprawie.

Konsultacje były przeprowadzone w formie forum konsultacyjnego z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta w Myszkowie pod adresem www.miastomyszkow.pl w zakładce Platforma Konsultacji Społecznych, miały charakter zamknięty i były skierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Konsultacja została przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższej uchwale w terminie od 28.12.2016 r. do 12.01.2017 r.

Do projektu przedstawionego projektu nie zgłoszono uwag.