Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 października 2009 r. o godz. 10.00 XXXV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Sławomir Jałowiec