Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 XXXVII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Analiza projektu budżetu na 2010 rok.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
 • przedstawienie opinii Komisji stałych, w tym opinii Komisji Finansów i Budżetu oraz wniosków radnych,
 • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji stałych oraz wniosków radnych,
 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 • stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków,
 • przystąpienia do "Budowy zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie przy ulicy Leśnej" w ramach programu pn. Moje Boisko-Orlik 2012,
 • ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na 2010 rok,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2010 r.".
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska