Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 8 lutego 2010 r. o godz. 11.00 XXXVIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Myszków na 2010r.,
 • zmiany uchwały nr XIII/107/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Myszkowa na lata 2007-2015,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału,
 • przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego założenia i
  prowadzenia Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
  Pracy,
 • uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta              
Sławomir Jałowiec