Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 marca 2010 r. o godz. 12.00 XXXIX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość” realizowanego w ramach 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
  5. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca      
Rady Miasta             
Urszula Motylewska