Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 31 marca 2010 r. o godz. 10.00 XL sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw za 2009r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2009r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Budżetu za 2009r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście za 2009r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej za 2009r.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa lata 2004-2008r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2010 rok,
- zmian w budżecie na 2010 rok,
- stwierdzenia utraty mocy Uchwały Nr XXXVII/331/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Myszkowa na 2010 rok,      
- ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób fizycznych do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów w roku 2010,  
- ustalenia działań zmierzających do ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ścieków komunalnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych i prawnych na likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich adaptacji na studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej,
- określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- zmiany uchwały Nr XXV/221/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w 2009r. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2010r.,
- zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005r.
- ustanowienia służebności gruntowej,
- zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Myszków,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Myszków,
- zasad usytuowania na terenie miasta Myszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszków,
- podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.
  13. Wnioski i oświadczenia radnych.
  14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  15. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska