Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 XLI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2009 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Myszkowa za 2009 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska