Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 lipca 2010 r. o godz. 10.00 XLIII sesję nadzwyczajną Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta w Myszkowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Myszkowa na 2010 rok.
  5. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca       
Rady Miasta             
Urszula Motylewska