Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00  XLIII sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2010 rok ,
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myszków,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2010r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów ,
- podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z o.o.,
- przystąpienia do „Budowy zespołu boisk sportowych na terenie boiska sportowego przy ulicy Plac Sportowy w Myszkowie w ramach programu pn. „Moje Boisko Orlik 2012”.,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków, Będusz, Mrzygłód,
- współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
- uchwalenia Aneksu Nr 1 do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2010r.
- przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


                                                                                 Przewodnicząca Rady Miasta
       Urszula Motylewska