Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 września 2010 r. o godz. 11.00 XLIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za I półrocze 2010 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2010r. dla Starostwa
  Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie zadania rozbudowy i przebudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie,
 • zmiany Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/360/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010,
 • szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowym i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego,
 • likwidacji Przedszkola Nr 1 działającego w formie zakładu budżetowego celem
  przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,
 • likwidacji Przedszkola Nr 2 działającego w formie zakładu budżetowego celem
  przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,
 • likwidacji Przedszkola Nr 3 działającego w formie zakładu budżetowego celem
  przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,
 • likwidacji Przedszkola Nr 4 działającego w formie zakładu budżetowego celem
  przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,
 • likwidacji Przedszkola Nr 5 działającego w formie zakładu budżetowego celem
  przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,
 • likwidacji Przedszkola Nr 6 działającego w formie zakładu budżetowego celem
  przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków, Nowa Wieś,
 • utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska