Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 9 listopada 2010 r. o godz. 10.00 XLVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie kadencji 2006-2010.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2014 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Myszkowa w roku 2011.
 1. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie kadencji 2006-2010.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych
 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca           
Rady Miasta                 
Urszula Motylewska