OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 11 grudnia 2006 r. o godz. 12.00 III sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Anny Czyż w skład Rady Miasta w Myszkowie na miejsce wygasłego mandatu.
4. Złożenie ślubowania przez Panią Annę Czyż.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa,
- zmian w budżecie na 2006 rok,
- zmian w budżecie na 2006 rok,
- ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2007,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r.,
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007,
- ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu poboru,
- ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta

Urszula Motylewska