OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień  4 grudnia 2006 r. o godz. 12.00 II sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta wybranego w wyborach bezpośrednich w dniu 26 listopada 2006r.
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
- ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
- ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
- wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                           Przewodnicząca 
                                                              Rady Miasta

                                                         Urszula Motylewska