O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 listopada 2006 r. o godz. 14.00 I sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miasta od Radnego Seniora.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
8. Interpelacje radnych.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miasta.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.