OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję na dzień 30 września 2021r. o godz. 9.00 XLII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 26.08.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
6. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2021, przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2021r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myszków oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego
 • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
 • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłód
 • wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłódka
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków)
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
 • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2021r.
 • przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.


Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zofia Jastrzębska