OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 grudnia 2022 r. o godz. 9.30 LVII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk