Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,   
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1-3.

Tryb uzyskania zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
Przed planowanym zajęciem pasa drogowego Wnioskodawca składa w Biurze Podawczym pok. nr 2 w Urzędzie Miasta w Myszkowie wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481)

1. W Urzędzie Miasta w Myszkowie należy składać tylko wnioski o zajęcie pasów drogowych dróg gminnych na terenie miasta, których zarządcą jest Burmistrz Myszkowa.

2. Wniosek o zajęcie pasa drogowego można pobrać oraz uzyskać niezbędnych informacji w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, pok. 205 w godzinach pracy Urzędu, nr tel. 313-26-82, wew.156 .

3. Wniosek można również pobrać tutaj.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy załączyć:

a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
5. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Projekt organizacji ruchu należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729)

7. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
a) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

8. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
a) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
b) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

OPŁATY I KARY ZA ZAJĘCIE PASA DOGOWEGO
9. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę na podstawie art. 40, ust. 3-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)
a) Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu  prowadzenia robót i zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
b) Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
c) Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały określone w Uchwale Rady Miasta Myszkowa Nr XXII/217/04 z dnia 29.07.2004 r.

10. Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z pkt 9 lit. a-c.

11. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 9, oraz kary, o której mowa w pkt 10, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

12. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w terminie określonym w decyzji pozwalającej na zajęcie pasa drogowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

ODBIÓR DECYZJI W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
Decyzja zostanie wysłana pocztą, na adres wnioskodawcy podany we wniosku. Decyzję możne również odebrać w pokoju 205 sam wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona na piśmie.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej na terenie miasta Myszków, należy zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg ul. Myszkowska nr 59, 42-310 Żarki, tel. 314-89-96. Drogi powiatowe na terenie miasta Myszków to ulice: Sikorskiego, 1 Maja na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Stawowej, Stawowa, Bory, Helenówka, Słowackiego, Pińczycka i droga z Mrzygłodu do Włodowic.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej na terenie miasta Myszków, należy zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka nr 24, 40-609 Katowice, tel. 78-19-200. Drogi wojewódzkie na terenie miasta Myszków to ulice: Kościuszki od Żarek do wiaduktu, Pułaskiego, Wolności, Koziegłowska, Letniskowa, Krasickiego, Papiernia, Paderewskiego, Krakowska i Zawiercka.