PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa   z  dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),  ustawa  z   dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz.1371 z późn. zm.), rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5 lipca 2004r.  w sprawie wysokości   opłat  za czynności  administracyjne związane z wykonywaniem   transportu   drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664),  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8 czerwca 2004r.  w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wpisów zezwoleń (Dz.U. z 2004r. Nr 144, poz. 1519)

PROCEDURA:
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię licencji;
2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległość między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z  obiektów dworcowych  i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Termin odpowiedzi: Do 30 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  za  pośrednictwem   Burmistrza   Miasta Myszkowa, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załatwienie sprawy:
Odbiór zaświadczenia o wydaniu zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika;
- za pośrednictwem poczty.

OPŁATY:
Opłata za wydanie zezwolenia jest wyliczana zgodnie z obowiązującymi stawkami. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych  specjalnych pobiera się następujące opłaty:

• za wydanie zezwolenia na okres:

- do 1 roku   –    50,00 zł.
- do 2 lat   –    75,00 zł.
- do 3 lat   –  100,00 zł.
- do 4 lat   –  125,00 zł.
- do 5 lat   –  150,00 zł.

- opłaty dokonujemy w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta:

Nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 76 1600 1462 1746 4218 1000 0001

- termin płatności – z chwilą złożenia wniosku.

Za zmianę zezwolenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10%     opłaty uiszczonej za wydane zezwolenie.
Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty uiszczonej za wydane zezwolenie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 150.
Telefon: 34 313-26-82, wew. 148.