PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).


PROCEDURA:
Wymagane dokumenty:
- wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny złożony przez poborowego, żołnierza lub uprawnionego członka rodziny;
- karta powołania  (skierowanie do służby zastępczej), w  przypadku  żołnierza  zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wystawione przez właściwego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej;
- akt małżeństwa;
- akt urodzenia dziecka;
- dokumenty potwierdzające osiąganie określonego dochodu, np.:
1. zaświadczenie o dochodach  tych  członków  rodziny,  którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu składającego wniosek;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego  przez członków  rodziny  zasiłku obecnie   i w przeszłości (w przypadku osób bezrobotnych);
3. zaświadczenie z właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zapomóg;
4. odcinek renty lub emerytury;
5. oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku.

Termin załatwienia:
Do 1 miesiąca.

Załatwienie sprawy:
Wydanie decyzji.
Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika;
- za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody  Śląskiego  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta Myszkowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
- poborowy, który otrzymał kartę powołania lub skierowanie do służby zastępczej;
- żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową;
- poborowy odbywający służbę zastępczą;
- podchorąży absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe  w  szkołach podchorążych rezerwy;
- poborowy – absolwent szkoły  wyższej,  który  otrzymał kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego w szkołach podchorążych rezerwy.
2. Wniosek składa uprawniony lub jego członek rodziny.
3. Żołnierzom   zasadniczej   służby   wojskowej   posiadającym   na   wyłącznym    utrzymaniu  członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek. Zasiłek    wypłaca   dowódca   jednostki    wojskowej,    w    której    żołnierz   odbywa    służbę,   na    podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza. 
Członkami   rodziny  osób  wymienionych  w  pkt. 2,  pozostającymi  na  ich wyłącznym utrzymaniu są  jego żona, dzieci,  rodzice  oraz  osoby,   względem  których  w/w   obciąża  obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu  lub  uzyskiwany  przez  nich  dochód  z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od najniższego wynagrodzenia za  pracę  pracowników, określonego  przez ministra właściwego  do  spraw pracy  na  podstawie Kodeksu Pracy. Przepisu   tego   nie   stosuje   się do w/w osób,  jeśli   utraciły  kiedykolwiek  prawo do zasiłku  dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony uprawnionego.  


OPŁATY:
Nie pobiera się.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 157.
Telefon: 313 26 82, wew. 142.