Informacja o wyborze oferty RM.272.4.5.2012

dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 433340-2011 z dnia 20.12.2011 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.