Informacja  o  wyborze  oferty OK 271.17.2.2012

dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod nazwą "Przyjmowanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu miasta Myszkowa oraz zapewnianie im opieki w prowadzonym przez siebie schronisku dla zwierząt", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 6149 - 2012 z dnia 05.01.2012r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.