Informacja o wyborze oferty RM.272.3.2012

dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu - Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Myszków" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 42512 - 2012 w dniu 13.02.2012 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.