Informacja o wyborze oferty RM.272.4.7.2012,

dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa wyposażenia meblowego w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Myszków" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 73749 - 2012 w dniu 30.03.2012 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.