I. Podstawa prawna:
. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - podstawa prawna art. 26 i art.27 ust. 2 i 3 oraz art. 28 ust.1 w/w/ ustawy (Dz. U. z 2018 r.  poz. 603 )
. Uchwała NR IX/60/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U.2018r. Poz.647)

II. W którym wydziale można załatwić sprawę?
Sprawy merytoryczne załatwia:
Wydział Spraw Obywatelskich pokój Nr 157, telefon kontaktowy 34 313 26 82 wew. 142 lub 34 313 22 33

III. Złożenie wniosku
Podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy składa do Burmistrza Miasta wniosek o wpis do rejestru.  Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą  systemu teleinformatycznego. Wniosek zawiera:
. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych
1. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych - oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań   sanitarno -lokalowych-oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów,
  po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
> . w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; 
> .  oświadczenie o posiadaniu  tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:
> . w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL ;
. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
. wraz z wnioskiem podmiot przedstawia  stosowne oświadczenie , w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.
Wzór wniosku dostępny jest na Portalu Informacyjno -Usługowym emp@tia

IV. Opłata:
. wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, określonej w uchwale NR IX/60/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.