Uchwała Nr 4100/VII/40/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Myszków kredytu w wysokości 12.500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej miasta Myszkowa na 2013 rok.