Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej do realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – II etap” - ZP.271.24.2014.AI