Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy 8 Marca do Powiatowego Urzędu Pracy”.