Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26 marca 2008 r. o godz. 10.00  XVIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw za 2007r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2007r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Budżetu za 2007r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście za 2007r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej za 2007r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmian w budżecie na 2008 rok,
-    zmian w budżecie na 2008 rok,
-    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-    zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-    zmian w Załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XV/125/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia  2007r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2008,
-    określenia górnych stawek opłat w 2008r. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
-    ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszkowa,
-    podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008,
-    ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
-    zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,
-    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
-    zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
-    zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
-    ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myszków,
-    zmiany Uchwały Nr XXVI/134/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków.
  12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  13. Wnioski i oświadczenia radnych.
  14. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                                 Przewodnicząca
                                                                 Rady Miasta
                                                                 Urszula Motylewska