Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 24 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 XXI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał za rok 2007.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2008 rok,
procedury uchwalania budżetu Miasta Myszkowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/125/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2008 z późniejszymi zmianami,
- uchylenia Uchwały Nr XL/345/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę Myszków aportu rzeczowego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
- powołania komisji inwentaryzacyjnej,
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Myszków,
- wniesienia przez Gminę Myszków aportu do spółki,
- wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach,
- zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska