Konsultacje Programu współpracy Gminy Myszków w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Myszków zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach  Programu współpracy Gminy Myszków w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy Gminy Myszków jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę Miasta w Myszkowie Już po raz kolejny projekt tego dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z  2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
• Uchwała Nr XLIV/402/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje odbywają się w terminie od 09.09.2015 r. do 23.09.2015 r.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić  wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2015 roku za pośrednictwem:
o poczty elektronicznej: a.kleszcz@miastomyszkow.pl
o faksu 34 313-50-29,
o lub na adres :Urząd Miasta Myszków Referat Promocji Kultury i Sportu ul. Kościuszki 26; 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016". (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Myszków).
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok".

Treść uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 w pok. 105.