Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 30 grudnia  2008 r. o godz. 10.00  XXVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza projektu budżetu na 2009 rok:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
- przedstawienie opinii Komisji stałych, w tym opinii Komisji Finansów i Budżetu oraz wniosków radnych,
- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji stałych oraz wniosków radnych,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2008 rok,
- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,
- stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli   publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków,
- ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2009,
- zmiany uchwały nr XVIII/149/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
- zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

 
                                                   Przewodnicząca Rady Miasta
                                                         Urszula Motylewska