Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 stycznia  2009 r. o godz. 10.00  XXVII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  zmian w budżecie na 2009 rok,
-  nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Myszkowie,
-  ustanowienia służebności gruntowej,
-  przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną,
-  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w przedmiocie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. H. Weigla w Blachowni,
-  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2009r.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

 
Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska