Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00  XXXIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2009 rok,
- zmian w budżecie na 2009 rok,
- zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2009r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
- udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Myszkowa,
- zmiany  Uchwały Nr XXVI/229/08 Rady Miasta  w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Myszków,
- zmiany Uchwały Nr XXIX/257/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009,
- zmiany nazwy i zatwierdzenia nowego statutu Miejskiego Zarządu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie,
- uchwalenia Aneksu Nr 1 do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2009r.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.                
                                                                            

Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska