Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 XXXVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Myszków w roku szkolnym 2008/2009.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w Załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zmiany uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami,
 • zmiany Uchwały Nr XXX/284/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. ustalającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Myszków,
 • przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010”,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • rozwiązania użytkowania wieczystego,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 • uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z o.o.,
 • zmiany uchwały Nr XXV/221/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w 2009r. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • zmiany uchwały Nr XXXI/273/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 02 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia działań zmierzających do ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ścieków komunalnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych i prawnych na likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich adaptację na studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska