Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 października 2010 r. o godz. 10.00 XLV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Myszków w roku szkolnym 2009/2010.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011,
 • przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Myszków na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017,
 • przyjęcia "Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011",
 • przyjęcia do realizacji przez Przedszkole Nr 1 projektu konkursowego "Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy" realizowanego w ramach 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
 • zamiany nieruchomości,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015,
 • powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz trybu jego pracy.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.
Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska