Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 XXXI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
 • zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009 rok
  dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta w
  Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznego planu
  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej miasta Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami,
 • ustalenia działań zmierzających do ochrony środowiska przed
  szkodliwym oddziaływaniem ścieków komunalnych pochodzących ze
  zbiorników bezodpływowych, zbiorników na nieczystości ciekłe oraz trybu
  udzielania dotacji dla osób fizycznych i prawnych na likwidację
  bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich adaptację na
  studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
  nieruchomości niezabudowanej na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P.
  Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


Przewodnicząca

Rady Miasta
Urszula Motylewska